Algemene Voorwaarden

YOU ASK WE FILM staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 57632359

Disclaimer
YOU ASK WE FILM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

YOU ASK WE FILM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de -al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website.

YOU ASK WE FILM behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Algemene voorwaarden
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van YOU ASK WE FILM zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van YOU ASK WE FILM. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u onderaan deze pagina .

© 2018 YOU ASK WE FILM

algemene_voorwaarden_youaskwefilm_01012018.pdf
Bestand downloaden

nl_NLDutch